Pon - Ned: 00h - 24h

Lokalizacija:

Preko DESET godina uspešnog poslovanja u POS sektoru!
SKY POS softver predstavlja sveobuhvatno rešenje koje odgovara Vašem poslovanju, budžetu i dobroj praksi.

Program za restorane SUF

Nova fiskalizacija Republika Srpska

Pozovite nas

Sve što treba da znate o novoj fiskalizaciji u Republici Srpskoj

Ovaj tekst ima za cilj da Vam predstavi sve najvažnije u vezi sa novom fiskalizacijom iz ugla poreskog obveznika. Objasnićemo koncept, rokove, prava i obaveze poreskih obveznika, detaljan redosled koraka, ko i šta treba da uradi.

Testna faza sistema za novu fiskalizaciju u Republici Srpskoj je završena. Dodatno, donijeta su i sva potrebna podzakonska akta koja prate novi Zakon o fiskalizaciji, uključujući i najnoviji Pravilnik o dinamici fiskalizcije („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 26/24 od 21.03.2024.godine). Njime su konkretno definisani rokovi i redosljed aktivnosti

U skladu sa tim, Poreska uprava Republike Srpske ima rok od mjesec dana od dana stupanja na snagu pomenutog pravilnika, da objavi javni poziv za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije.

Tim pozivom Poreska uprava obavještava sve obveznike fiskalizacije o njihovim pravima i obavezama, kao i o rokovima u kojima su oni dužni da usklade svoje poslovanje sa novim Zakonom o fiskalizaciji.

ROKOVI ZA PRELAZAK NA NOVU FISKALIZACIJU

Važno je napomenuti da postoje dvije grupe poreskih obveznika:

 • prva grupa obveznika fiskalizacije (postojeći obveznici) - dosadašnji poreski obveznici fiskalizacije koji su bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet roba i usluga.
 • druga grupa obveznika fiskalizacije (novi obveznici) - poreski obveznici koji nisu bili dužni da registruju svaki pojedinačni promet roba i usluga, a sada nisu izuzeti Uredbom o djelatnostima za čije obavljanje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Poreska uprava u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika o dinamici fiskalizacije ( 29.03.2024.god.), objavljuje Javni poziv za prvu grupu obveznika, a u roku od šest mjeseci za drugu grupu obveznika. Još konkretnije, plan je da štoperica za prvu grupu korisnika kreće do kraja aprila, a za drugu grupu - u roku od 6 mesci.

Poreski obveznici koji pripadaju prvoj grupi obveznika fiskalizacije dužni su u roku od 60 dana od dana objavljivanja Javnog poziva da pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije, a poreski obveznici koji pripadaju drugoj grupi obveznika fiskalizacije dužni su da u roku od 60 dana od dana objavljivanja Javnog poziva pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije.

Rok za završetak postupka inicijalne fiskalizacije prve i druge grupe obveznika iznosi šest mjeseci od dana isteka roka za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije.

KONCEPT NOVE FISKALIZACIJE

Koncept je baziran na tome da svi poreski obveznici dobiju besplatno od Vlade Republike Srpske na korišćenje elektronske fiskalne uređaje (EFU). Oni predstavljaju moderan ekvivalent nekadašnjim fiskalnim kasama koje odlaze u istoriju. Naravno da su to danas značajno napredniji uređaji koji u sebi imaju potrebne softvere za novu fiskalizaciju.

Razlika postoji prije svega u brzini i kvalitetu kako neki softver radi. Ako Vam on radi sporo, ili nema sve podrazumijevane funkcionalnosti, ako ne možete brzo i lako, bez nerviranja, da završite svoj posao - onda to nije dobro rješenje.

Ovo istovrmeno znači da će biti neophodno da naučite i koristite sofisticiranije uređaje za izdavanje fiskalnih računa u svom poslovanju. U svom osnovnom djelu, obaveza operatora fiskalnog sistema je da edukuje korisnike o EFU.

Privrednici će morati da prođu kroz proceduru ostvarivanja svih neophodnih koraka, o čemu ćemo detaljno u nastavku teksta.

REDOSLJED NEOPHODNIH KORAKA U POSTUPKU INICIJALNE FISKALIZACIJE

Sama procedura je identična za obe grupe poreskih obveznika, samo se razlikuju rokovi za realizaciju.

Pravilnіkom se propisuje vrsta podataka o poslovnom prostoru i mjestu prometa, način dostavljanja tіh podataka Poreskoj upravi Republike Srpske i način generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora i mjesta prometa u skladu sa članom 14. Zakona o fiskalizaciji - preuzmite pravilnik.

1. Korak - Postupak inicijalne fiskalizacije

Pod pokretanjem postupka inicijalne fiskalizacije se u stvari podrazumijeva podnošenje tri vrste zahtjeva Poreskoj upravi (sva tri elektronskim putem).

a) Zahtjev za registraciju poslovnog prostora

Preduslov i prvi korak u postupku inicijalne fiskalizacije je podnošenje prijave obveznika fiskalizacije Poreskoj upravi Republike Srpske, sa podacіma za generіsanje jedinstvene oznake sedіšta poslovnog subjekta i poslovnih prostora, elektronskіm putem, koji sadrži podatke o poslovnom subjektu i poslovnom prostoru, i to za svaki poslovni prostor odvojeno. Pravilnik sa uputstvom i potrebnim podacima možete naći na Portalu Poreske uprave Republike Srpske.

Nakon podnesene prijave kreira se potvrda o podnetoj prijavi sa svim podacima, koja se obvezniku fiskalizacije dostavlja elektronskim putem.

U svrhu dostave potvrde, potrebno je da obveznici fiskalizacije zaključe sa Poreskom upravom ugovor o korišćenju elektronskog sandučeta.

Na osnovu te prijave vrši se registracija poslovnog prostora.

b) Zahtjev za izdavanje bezbjedonosnog elementa

Nakon registracije poslovnog prostora, obveznik fiskalizacije podnosi zahtjev za odobrenje bezbjedonosnog elementa, gde navodi tačan broj mjesta prometa za svaki odobreni poslovni prostor odnosno tačan broj bezbjedonosnih elemenata (BE) za taj poslovni prostor.

U zahtjevu se mora navesti i vrsta BE ( SIM kartica ili zaštićeni fajl) što zavisi od vrste djelatnosti i registrovanog poslovnog prostora. Sam proces se odvija automatski.

Područne jedinice Poreske uprave će odobravati izdavanje BE samo u slučaju kada se za jedan poslovni prostor zahtjeva više od 9 BE.

c) Zahtjev za subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije

Ovo je poslednji zahtjev koji je potrebno podneti. Takođe se podnosi elektronskim putem.

2. Korak - Izrada i preuzimanje bezbjedonosnog elementa (BE)

Na osnovu podnetog zahtjeva, Poreska uprava izrađuje bezbjedonosni element koji preuzima Operater fiskalnog sistema u cilju sprovođenja dalje procedure kod samog poreskog obveznika.

3. Korak - Instalacija i fiskalizacija EFU u prostorijama poreskog obveznika

Nakon što preuzme BE za konkretnog poreskog obveznika, Operater fiskalnog sistema u dogovoru sa njim, ugrađuje BE u same EFU na licu mesta i pokreće konekciju sa serverima Poreske uprave.

4. Korak - Uspostavljanje konekcije sa PU i izdavanje prvog fiskalnog računa preko EFU

Izdavanjem prvog računa preko EFU i njegove provjere na serverima poreske uprave, završava se proces same inicijalne fiskalizacije. Poreski obveznik na dalje može koristiti svoj sistem u punom obimu.

5. Korak - Izuzimanje fiskalnog modula iz postojeće fiskalne kase

Ako je poreski obveznik do sada koristio fiskalnu kasu (prva grupa obveznika) vrši se izuzimanje fiskalnog modula iz nje i vraćanje u Poresku upravu istog. O tome nadležna poreska uprava je u obavezi da vodi preciznu evidenciju.

6. Korak - Povezivanje softvera

Svi poreski obveznici koji u svom poslovanju koriste dodatne softvere i koji su integrisani sa softverima operatora fiskalnog sistema, mogu od tog trenutka da krenu da ih koriste na principijelno isti način kao i do sada.

Mišljenja smo da je ovo idealan trenutak da, kad već morate da se prilagođavate novim uslovima poslovanja, to iskoristite i dugoročno unaprijedite svoje poslovanje uvođenjem POS softvera.

DETALJNIJE O NOVOJ FISKALIZACIJI U REPUBLICI SRPSKOJ

SUBVENCIJE

U okviru projekta nove fiskalizacije biće obuhvaćeni svi poreski obveznici koji nisu Uredbom Vlade Republike Srpske izuzeti iz fiskalizacije. Fiskalnu kasu će dobiti od Republike Srpske na korišćenje, a svaka kasa će imati bar kod i biće vlasništvo Republike. To znači da privrednici neće biti opterećeni nikakvim novim troškom u vezi nove inicijalne fiskalizacije.

OPREMA

EFU koji dobijate na korišćenje će biti vjerovatno sasvim dovoljan za poreske obveznike koji ne spadaju u red srednjih i velikih privrednih subjekata. Svi ostali već primjenjuju ili je krajnje vrijeme da primjene POS opremu koja će po svojim karakteristikama zadovoljiti njihove biznis performanse. Pogotovu kada su u pitanju POS štampači, treba biti oprezan, jer otkaz takvog uređaja može zaustaviti poslovanje.

Naša preporuka je korišćenje modernih STAR POS štampača. Ta japanska firma već duže od pola vijeka slovi za jedan od vodećih svjetskih brendova u ovoj oblasti i njihovi POS štampači imaju nevjerovatan odnos cijene i kvaliteta.

IZAZOVI NOVE FISKALIZACIJE

Iako fiskalne kase nisu novost, ova promena sa pravom izaziva oprez kod privrednika jer je riječ o potencijalno osetljivom domenu evidentiranja prodaje i izdavanju fiskalnih računa. Svakako da će efekti akcije biti pozitivni za cjelokupni privredni ambijent, ali sam prelazak na nove tehnologije uvijek izaziva stres u procesima implementacije. Pogotovu što novi uređaji (EFU) nisu klasične fiskalne kase, već multifunkcionalni uređaji bazirani na Android platformi i imaju fiskalni softver (ESIR i LPFR) u sebi.

Sa druge strane, ovo može biti idealna prilika da sada, kada Vam već predstoji prilagođavanje i primjena novih tehnologija, kao šansu da implementirate POS softver. Na taj način možete riješiti više svojih poslovnih ograničenja odjednom i uhvatiti korak sa konkurencijom.

Privredni subjekti, koji su u svom poslovanju odavno prevazišli klasične fiskalne kase i prešli na mnogo napredniji i efikasniji način evidencije prometa korišćenjem POS softvera, sada su u mnogo povoljnijem položaju. U njihovom slučaju, samo treba korigovati programe koje već koriste u skladu sa novim pravilima propisanim od strane Poreske uprave. To rade IT partnerske firme koje su i kreirale softver, i to u pozadini, a Vi nastavljate da koristite softver bez dramatičnih promena.

Za ozbiljne IT firme koje stoje iza tih softvera, to nije pretežak zadatak. Za one druge ... Zato je naš savjet oduvjek i bio da se u tako osetljivom dijelu poslovanja, poput naplate roba i usluga, uvek oslonite na iskusne i provjerene partnere. Oni Vas neće ostaviti na cjedilu u ključnim momentima.

Da zaključimo, ogromnoj većini poslovnih subjekata u Republici Srpskoj predstoje promjene u dosadašnjem načinu poslovanja i izdavanju računa. Neki će se opredijeliti samo za fizičku zamenu postojećih fiskalnih kasa novim i modernijim EFU, a neki će ovu priliku iskoristiti da uvođenjem POS softvera istovremeno riješe i izazove oko nove fiskalizacije, ali i značajno unaprijede svoje poslovanje.

SKY POS I NOVA FISKALIZACIJA - OSLONITE SE NA NAŠE ZNANJE I ISKUSTVO

Za sve naše postojeće i buduće korisnike SKY POS-a softvera, obezbijedili smo LAK, BRZ i EFIKASAN prelazak na novu fiskalizaciju. Znanje i iskustvo smo stekli kroz desetegodišnju praksu baš u POS sektoru i pređašnjim fiskalizacijama širom regiona.

Za detaljnije informacije u vezi nove fiskalizacije možete nam se obratiti putem email adrese: info@sky-pos.ba ili putem telefona: +387 66 990 241

KVALITETAN POS SOFTVER - NAJBOLJE REŠENJE ZA NOVU FISKALIZACIJU

POS softveri se prije svega bave evidentiranjem prometa i naplatom Vaših dobara i usluga. To znači da proizvođač softvera preuzima na sebe brigu o usklađenosti svog softvera sa propisima Poreske uprave. I kod uvođenja nove fiskalizacije, a i kasnije. Samim tim, imate jednu ogromnu brigu manje. Kazne i konsekvence vezane za nepoštovanje propisa u vezi nove fiskalizacije, daleko nadmašuju svaku vrstu prilagođavanja.

Apsolutno svi značajniji trgovci, maloprodajni objekti, ugostiteljski i HoReCa objekti, odavno su izbacili klasične fiskalne kase i prešli na korišćenje POS softvera. Ovi softveri ne samo da omogućavaju kvalitetno i dugoročno rješenje fiskalizacije, već vlasnicima i menadžerima omogućavaju kompletno vođenje i upravljanje poslovanjem. Istovremeno, samom personalu značajno ubrzavaju i olakšavaju rad. Direktna posledica toga su značajno smanjenje troškova u poslovanju, kroz povećavanje produktivnosti i unapređenje međusobne koordinacije.

Pri tome, zahvaljujući primjeni savremenih IT rješenja, čak i ne zahtjevaju fizičko prisustvo vlasnika ili menadžera. Dovoljno je da imate mobilni telefon kod sebe i da imate apsolutno kompletan uvid u trenutna dešavanja, promet, dobit, zalihe, produktivnost radnika, potrošnju, ... Mogućnosti izvještavanja su beskrajne, po mnogo parametara.

Poslovi poput dnevnih izveštaja, trenutne promene cijena, stanje zaliha, naručivanja i naplate preko interneta, lojaliti programi, i gomila drugih dosadnih administrativnih poslova, postaje posao softvera, a ne Vaš. Jednostavno, prednosti u korišćenju kvalitetnog POS softvera su tolike, da Vaše poslovanje poprima sasvim drugačiju dimenziju. Pored toga, bez POS softvera su mnogo skuplji i beskrajno teški savremeni načini plaćanja.

Važno je samo da za svoje poslovanje izaberete ozbiljne i dokazane partnere, čiji se softver pokazao i dokazao u ovom segmentu i koji Vas neće sutra ostaviti na cjedilu. Savjet je da to budu akreditovani profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom baš u ovoj oblasti. Takvih, zaista ozbiljnih kompanija nema previše, ali ih ima dovoljno na tržištu da možete izabrati optimalno rješenje po Vas.

KAKO PREPOZNATI ZAISTA KVALITETAN POS SOFTVER

Na tržištu postoji značajan broj i firmi i softvera koji se bave POS sektorom. Razlike je teško uočiti na prvi pogled, jer se manje više svi hvale sličnim funkcionalnostima. Generalno, svi oni su međusobno uporedivi po cijeni i navedenim karakteristikama.

Razlika postoji prije svega u brzini i kvalitetu kako neki softver radi. Ako Vam on radi sporo, ili nema sve podrazumijevane funkcionalnosti, ako ne možete brzo i lako, bez nerviranja, da završite svoj posao - onda to nije dobro rješenje.

Sa druge strane, uvijek je pametno osloniti se na partnera koji je već dugo u ovome, ima iskustva i ljudstvo na koje ćete zaista moći da se oslonite i u budućnosti. Postoje kompanije koje samo prodaju ove softvere ili imaju skromnu tehničku podršku. Postoje i one koje prodaju raznorazne programe i kod kojih je upitno koliko će im sutra baš Vaš problem biti u fokusu.

Da bi koliko toliko osvejtlili ovu problematiku, generisali smo okvirne karakteristike po našem mišljenju, koje prije svega treba da zahtjevate od IT partnera i njihovog softvera je :

 1. Softver mora da kvalitetno i pouzdano ispuni sve uslove i standarde koje propisuje nova fiskalizacija. Dodatno, mora da bude tako koncipiran, da i sve promijene u budućnosti mogu lako i brzo da se implementiraju.
 2. Softver mora da bude apsolutno u skladu sa pozitivnim propisima nadležnih organa u svim segmentima.
 3. Garantovana puna tehnička podrška u procesu implementacije softvera u Vašem objektu i osnovna obuka osoblja. Dostupnost tehničke podrške i nakon implementacije u režimu 24/7.
 4. Mogućnost lakog sagledavanja rezultata poslovanja u realnom vremenu, bez obzira na Vašu trenutnu lokaciju ili uređaj koji koristite - mobilni, tablet, lap top, iPhone...
 5. U potpunosti mora olakšati rad vlasnicima i menadžerima objekata digitalizacijom procesa nabavki, plaćanja...
 6. Puna funkcionalnost svih procesa čak i u uslovima prekida internet konekcije.
 7. Povezivanje svih procesa u okviru jednog objekta u jedinstvenu cjelinu i jasan uvid u njihovu efikasnost.
 8. Apsolutna bezbjednost, integritet i dostupnost podataka u svakom trenutku zahvaljujući primjeni najsavremenijih svjetskih „Cloud“ i bezbjednosnih tehnologija.
 9. Potpuna integracija: POS softver se može jednostavno integrisati sa bilo kojim drugim softverskim rješenjima, omogućava besprekoran tok podataka i procesa u samom objektu. Mogućnost potpune automatizacije dostavljanja svih neophodnih podataka knjigovođama - „na jedan klik“.

SKY POS I SKY TABLET APLIKACIJA I NOVA FISKALIZACIJA

Sky POS

Sky POS i Sky Tablet aplikacija je namijenjena za operativan rad konobara, prodavaca, šankera, čekera na lokaciji. U zavisnosti od toga da li ste prodavnica, kafić, restoran ili pekara možete sebi izabrati paket po Vašoj mjeri. Svaki paket ima implementirane i optimizovane procese rada namijenjene toj djelatnosti.

Sa novom fiksalizacijom aplikacije Sky POS i Sky Tablet će se povezati sa POS štampačem. Proces je takav da se nakon odabira načina plaćanja podaci automatski šalju do servera poreske uprave, koji će nakon evidentiranja vratiti kod kojim se račun označava kao potpisan i štampa. Na isječku će biti odštampan QR kod čijim skeniranjem ćete uvek moći da provjerite da li je račun validan ili ne

Podržane platforme za aplikacije: Windows.

SKY TOUCH APLIKACIJA I NOVA FISKALIZACIJA

Sky Touch

Najveća prednost Touch aplikacije je mogućnost povezivanja mobilnog POS štampača i SKY Touch aplikacije preko WiFi mreže, tako da će fiskalizacija moći da se obavlja na licu mjesta, za stolom klijenta, tj. konobar će da štampa fikalni račun, bez odlaska za šank, ubrzavajući, na taj način sam proces rada.

Sky Touch aplikacija je namijenjena konobarima i prodavcima koji mogu daljinski praviti porudžbine. Namijenjena je kafićima i restoranima sa visokom frekvencijom gostiju, jer ubrzava sistem poručivanja i efikasnost, odnosno brži unos porudžbina, naplata i svih drugih dnevnih aktivnosti u samom poslovanju. Touch aplikacija radi na Android uređajima.

Ukoliko se prijavite, imate mogućnost da isprobate SKY POS besplatno!

Nakon prijave poslaćemo Vam sva potrebna uputstva na vašu e-mejl adresu.

Prijavite se i probajte Sky POS besplatno
PRIJAVA NA NEWSLETTER

Prijavom na newsletter slažete se sa uslovima korišćenja
Internet prezentacije SKY POS.